Naša planeta

priredio: Miloš Cvetić


Šta spaja severni i južni pol?a) Ekvator

b) Meridijani

c) Paralele

d) Povratnici