Istorija

priredio: Miloš Cvetić

Kako je Prvi svetski rat nekada nazivan?a) Balkanski rat

b) Veliki rat

c) Opijumski rat

d) Francusko-Nemački ratostala pitanjasledeće pitanje iz kulture