Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Iberijsko poluostrvo je drugi naziv za:


a) Malu Aziju

b) Balkansko poluostrvo

c) Apeninsko poluostrvo

d) Pirinejsko poluostrvoostala pitanja sledeće pitanje